I. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu

“Merkezî Asya’dan Avrupa’ ya Türk Kültürü”

03 – 05 Ekim 2022  / ANKARA

 Değerli araştırmacı,

Geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk kültürü, tarihin farklı dönemlerinde değişik değerler ve eserler ortaya koymuştur. Türk kültürünün tarih zenginliği ve mekân genişliği her türden esere yansımış, gerek maddi gerekse maddi olmayan kültürel özellikleri Türk kültürüne dünyanın sayılı kültürlerinden biri olma özelliği kazandırmıştır. 1961 yılında Türk dünyasını bir bütün olarak ve her yönden araştırmak gayesiyle kurulmuş,  Türkiye’ye ve Türk milletine hizmet etmek için var olan Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün ana çalışma alanlarından biri de işte bu zengin ve engin Türk kültürüdür. Enstitü, siyasi iddia ve beklentilerden uzak kalarak bu alandaki çalışmalarına devam etmektedir.  Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün öncülüğünde Türksoy, Türk Dil Kurumu ve Keçiören Belediyesi’nin katkılarıyla 03 – 05 Ekim 2022  tarihinde  ANKARA’da I. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU düzenlenecektir.

Sempozyum Türk kültürünü bütün yönleri ile ortaya koymayı ve Türklük bilimi alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türk kültürüne ilişkin insan ve toplum bilimi alanlarındaki çalışmalar sempozyumun konu başlıkları arasında yer almaktadır.

Sizin de sempozyuma katılmanızı bekler, saygılar sunarız.

 SEMPOZYUMUN AMACI

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, bilim ve kültür alanında ülkemize ve milletimize maddi ve manevi katkıda bulunmak ve faaliyetler yapmak amacıyla kurulmuştur. Tarih sahnesine çıkışından günümüze kadar Türk kültürünün bütün boyutlarını ve dinamiklerini araştırmak, incelemek, kongre, sempozyum ve benzeri ilmî toplantılar düzenlemek suretiyle Türk kültürünün sosyal ve kültürel dinamiklerini açıklığa kavuşturarak bunlara dayalı kalkınma projeleri geliştirmek ve bunların uygulanmasına çalışmak Enstitünün amaçları arasındadır.

Bu kapsamda Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü farklı dönemlerde ve farklı coğrafyalarda yer alan Türk topluluklarına ilişkin araştırmaları tartışmak ve değerlendirmek amacıyla 1. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU düzenlenmiştir.

KONU BAŞLIKLARI

Türk kültürüne ilişkin insan ve toplum bilimi alanlarındaki çalışmalar sempozyumun konu başlıkları arasında yer almaktadır.

KURULLAR

Düzenleme Kurulu Başkanı

 • Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

  Düzenleme Kurulu

 • Dr. Ferruh AĞCA
 • Dr. Kâzım Yaşar KOPRAMAN
 • Dr. İbrahim DİLEK
 • Dr. Hayati BEŞİRLİ
 • Dr. İsmet ÇETİN
 • Dr. Yunus KOÇ

BİLİM KURULU

 • Dr. Mehmet AÇA [TÜRKİYE]
 • Dr. Ferruh AĞCA [TÜRKİYE]
 • Dr. Necdet Yaşar BAYATLI [IRAK]
 • Dr. Bülent BAYRAM [KAZAKİSTAN]
 • Dr. Ts. BATTULGA [MOĞOLİSTAN]
 • Dr. Hayati BEŞİRLİ [TÜRKİYE]
 • Dr. Eva CSAKİ [MACARİSTAN]
 • Dr. Yakup ÇELİK [TÜRKİYE]
 • Dr. İsmet ÇETİN [TÜRKİYE]
 • Dr. İbrahim DİLEK [TÜRKİYE]
 • Dr. Oğuzhan DURMUŞ [[TÜRKİYE]
 • Dr. Faruk GÖKÇE [TÜRKİYE]
 • Dr. Kemal ERASLAN [TÜRKİYE]
 • Dr. İnci ERGİNÜN  [TÜRKİYE]
 • Dr. Bilge ERCİLASUN [TÜRKİYE]
 • Dr. Marcel ERDAL [ALMANYA]
 • Dr. Reşat GENÇ [TÜRKİYE]
 • Dr. Bülent GÜL [TÜRKİYE]
 • Dr. Tuncer GÜLENSOY [TÜRKİYE]
 • Dr. Abdurrahman GÜZEL [TÜRKİYE]
 • Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN [TÜRKİYE]
 • Dr. Jabbar İSHANKUL [ÖZBEKİSTAN]
 • Dr. Leyla KARAHAN [TÜRKİYE]
 • Dr. Yunus KOÇ [TÜRKİYE]
 • Dr. Zeynep KORKMAZ [TÜRKİYE]
 • Dr. Kazım Yaşar KOPRAMAN [TÜRKİYE]
 • Dr. İsa ÖZKAN [TÜRKİYE]
 • Dr. Fatih SAKALLI [TÜRKİYE]
 • Dr. Saim SAKAOĞLU [TÜRKİYE]
 • Dr. Osman Fikri SERTKAYA  [TÜRKİYE]
 • Dr. Vahit TÜRK [TÜRKİYE]
 • Dr. Fikret TÜRKMEN [TÜRKİYE]
 • Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ [TÜRKİYE]
 • Dr. Jens WILKENS [ALMANYA]
 • Dr. Dursun YILDIRIM [TÜRKİYE]
 • Dr. Peter ZIEME [ALMANYA]

 ÖNEMLİ TARİHLER   

 Bildiri özetlerinin son gönderme tarihi 24 Haziran 2022  
 Kabul edilen bildirilerin ilanı   08 Temmuz 2022        
 Tam metin gönderme tarihi  01 Eylül 2022        
 Sempozyum programının ilanı  12 Eylül 2022             
 Sempozyum tarihleri   03 – 05 Ekim 2022                 
 Düzenlenmiş tam metinlerin son gönderme tarihi  21 Ekim 2022 Perşembe     

BAŞVURU VE KAYIT

Sempozyumda sunulan bildiriler için bütün yazarlara “Katılım Belgesi” verilecektir. Bir bildiri birden fazla kişi tarafından hazırlanabilir. Ancak sunum, mutlaka bildiri yazarlarından biri tarafından yapılmalıdır. Sözlü veya çevrim içi bildiri sunacak olanlar 04.09.2022 tarihine kadar 500 TL’lik kayıt ücretini TKAE’nin Halk Bankası, Ankara / Bahçelievler şubesindeki TR 900001200921000016000012  numaralı IBAN hesabına yatırmak zorundadırlar. Ücret yatırılırken bildiri sahipleri ad ve soyadlarını belirtmelidirler. Ücret yatırılmadığı takdirde bildiri kabul edilmiş olsa dahi sempozyum programına alınmayacaktır.  

Ücretini yanlış hesaba yatıran, eksik veya geç yatırdığı için sempozyum programında yer almayan, bildirisi reddedildiği hâlde ücret yatıran, ücretini yatırdığı hâlde sempozyuma katılmayan, sempozyuma katıldığı hâlde bildiri sunumunu yapmayanlara katılım ücretleri iade edilmeyecek ve bildirileri yayınlanmayacaktır.

Bildiri Yayını

Sempozyumda sunulan bildiriler; tam metinlerin hakemlik sürecinden geçmesi ve kabulü durumunda yazar/yazarların talepleri doğrultusunda ISBN numaralı I. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Bildiriler Kitabında” veya “Türk Kültürü “ dergisinde yayınlanacaktır.

KONAKLAMA VE ULAŞIM

Konaklama ve ulaşım katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

DAVETLİ KONUŞMACILAR

 • Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
 • Dr. Kâzım Yaşar KOPRAMAN
 • Dr. Osman Fikri SERTKAYA

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

I. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU’na gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

Sempozyum dili Türkçedir. Yayın ilkelerine uygun olmak koşuluyla yabancı bilim adamlarının bildirileri, İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça yazılmış olabilir. Ancak Türkçe-İngilizce başlık, özet ve anahtar sözcükler yazıya eklenmelidir.

 • Bildiri yazarı, adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını tam ve açık olarak belirtmeli, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini vermelidir.
 • Bildirinin başında kısa birer Türkçe ve İngilizce özet (en çok 100 kelime) ile Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en çok 5 kelime) bulunmalıdır (İtalik olarak ve Times 9 punto ile).
 • Bildiriler, Times 10 puntoyla ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamalıdır.
 • Metin içinde göndermeler ad ve tarih ve/veya sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir.

Örnek: (Tanpınar 1985) veya (Tanpınar 1985: 316). Üç satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde, üç satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde, 9 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.

 • Dipnotlar sayfa altında, numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.
 • Bildiri sonunda yer alacak kaynakçada kitaplar (koyu ve italik) ve makaleler (dergi adı koyu, cilt Romen rakamıyla, sayı, üst üste iki nokta, sayfa numaraları) alfabetik sırayla ve şu düzenle verilmelidir:

AALTO, Pentti (1992). “Kül-Teginär at bo / ultı”, Türk Kültürü Araştırmaları, XXX, 1-2: 119-124.

ERGİN, Muharrem (1991). Osmanlıca Dersleri, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

JOHANSON, Lars (2002). “Türk Yazı Dillerinin ve Yazı Sistemlerinin Geçerliliğine Dair”, (Çev.: Mustafa Uğurlu), Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, 2002/4: 71-79.

WELLEK, R. ve A. WARREN (1982). Yazın Kuramı, (Çev.: Y. Salman ve S. Karantay), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

 • Bir yazarın birden fazla yayını kaynak gösterildiği takdirde yayınlar tarih sırasıyla, aynı yazarın aynı yıldaki yayınları ise (1985a), (1985b) şeklinde harf sırasıyla verilmelidir.
 • Tezlerin hangi üniversitede yapıldığı ve hangi akademik dereceye (yüksek lisans/doktora…) ait olduğu belirtilmelidir.
 • Yukarıda belirlenen yazım koşullarına uygun olmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sempozyum Başvuru ve Tebliğ Gönderimi:  [email protected] 

 

  İLETİŞİM

Prof. Dr. Ferruh AĞCA Tel: 5533921465

[email protected]

Bahçelievler, Aşkabat Caddesi, 69.sokak, No.38

06490 Ankara/TÜRKİYE